top of page

Kairos is partner in de PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk!

PPS Beter Bodembeheer krijgt een vervolg: integraal en naar de praktijk! De Publiek Private Samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer krijgt een vervolg in de jaren 2021 en 2022. De huidige PPS loopt van 2017 tot 2020. De partners hebben besloten om in een nieuwe tweejarige PPS het onderzoek voort te zetten. De focus ligt daarbij allereerst op het integreren van de resultaten uit de afgelopen onderzoeksjaren. Verder gaan de partners de vertaalslag maken van deze resultaten naar praktische boodschappen en adviezen voor een beter bodembeheer in de landbouwpraktijk.


Zij vragen andere partijen om mee te denken over deze vertaalslag. Goed bodembeheer belangrijk Goed bodembeheer in de landbouw is belangrijk voor een rendabele productie en daarbij tevens te voldoen aan maatschappelijke doelen op gebied van klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit. De partners doen al jaren onderzoek in de PPS Beter Bodembeheer en de eerdere PPS Duurzame Bodem. Mede omdat de bodem complex is, is nog niet op alle belangrijke vragen een antwoord. Daarom hebben de partners een nieuw voorstel geschreven voor een verlenging van twee jaar gericht op de ontwikkeling van integrale kennis over duurzaam bodembeheer en formuleren van adviezen voor duurzaam bodembeheer. De topsectoren hebben dit voorstel onlangs goedgekeurd binnen de Kennis- en innovatieagenda landbouw, water, voedsel. Doel PPS Beter Bodembeheer Het doel van de nieuwe PPS Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk, is om de kennis rond bodembeheer vanuit de voorgaande PPS-en te integreren en te vertalen naar praktische boodschappen en adviezen voor duurzaam bodembeheer. Daarnaast is het doel om de kennis verder te verdiepen op twee specifieke onderwerpen:

  1. bodembiologie en bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen

  2. organische stof en bemesting


Beoogde resultaten Concrete beoogde resultaten van de PPS zijn:

  1. Een overzicht van effecten van bodemmaatregelen op bodemkwaliteit en bodemfuncties (productie, waterkwaliteit, klimaat, biodiversiteit) met aandacht voor toepasbaarheid, kosten/baten en investeringen van maatregelen;

  2. Concrete boodschappen en praktische adviezen afgestemd met partners over duurzame teeltsystemen en hoe telers bodemmaatregelen praktisch en effectief kunnen toepassen. Bodemmaatregelen in onderzoek omvatten onder andere gereduceerde grondbewerking, organische stofbeheer, groenbemesters, aanpassingen in bouwplan, gewasrestenmanagement, bemesting en overige maatregelen die ziektewering stimuleren;

  3. Verbeterde methodes om bodemkwaliteit te meten en daaraan gekoppeld de doorvertaling naar een advies welke maatregelen telers kunnen toe passen om het functioneren van de bodem te verbeteren;

  4. Nieuwe kennis en inzicht rond de rol van bodembiologie en bodemweerbaarheid en rond de rol van organische stof en bemesting in bodembeheer, bijvoorbeeld hoe een teler de biologische bodemkwaliteit kan meten, welke maatregelen die bodemweerbaarheid verbeteren en hoe telers organische stofbeheer en bemesting kunnen uitvoeren met behoud van opbrengst en een minimum verlies van stikstof en fosfaat;

  5. Diverse communicatieactiviteiten bedoeld voor telers en adviseurs over bovenstaande resultaten waaronder een website, themamiddagen CBAV, online magazine, vakbladartikelen en presentaties.

Communicatie en kennisverspreiding Het nieuwe programma is sterk gericht op vertaling van de onderzoeksresultaten naar praktische adviezen voor duurzaam bodembeheer. Daarom gebeurt de communicatie en kennisverspreiding van de resultaten in nauwe afstemming met de partners. Op deze wijze zorgen we ervoor dat de kennis zoveel mogelijk aansluit bij de huidige praktijk. Ook andere geïnteresseerden nodigen we uit om mee te werken aan de vertaling van resultaten naar praktische adviezen.

Betrokken partijen De PPS is een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek. De beoogde partners uit het bedrijfsleven in de PPS zijn: BO Akkerbouw, LTO Nederland, ZLTO, LLTB, LTO Noord, Agrifirm, Cosun Beet Company, CZAV, Avebe, Van Iperen, BVOR, Vereniging Afvalbedrijven, Biohuis, CAV Agrotheek, Kairos, Rabobank, a.s.r., Vitens, Van Tafel naar Kavel, SPNA, NMI, Eurofins Agro, Agrocares/HLB en Delphy. BO Akkerbouw is penvoerder en met haar leden verreweg de belangrijkste partner uit het bedrijfsleven. Het ministerie van LNV is de grote partner vanuit de overheid. Naast WUR zijn ook LBI en het NIOO betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.40 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page