PROJECT MANAGEMENT

De internationale ervaringen zijn niet rechtstreeks te vertalen naar Nederlandse omstandigheden. Directzaai moet daarom ontwikkeld worden voor Nederlandse omstandigheden door op proefpercelen experimenten onder reële omstandigheden uit te voeren om de veelbelovende innovaties van regeneratieve landbouw economisch te testen.

 

Hierin speelt KAIROS | Regenerative Agri& Food Systems graag een initiërende en verbindende rol door de inzet van haar lokale, regionale en internationaal netwerken. 

 
Kairos Leaf

Innoveren

ter verbetering ecologische- en economische resultaten van landbouwbedrijven.  

Om de veelbelovende innovaties van regeneratieve  landbouw economisch te testen bevorderen wij de implementatie en monitoring van innovatieve teeltwijzen op proefpercelen bij bestaande landbouwbedrijven. Dit wil Kairos organiseren in nauwe samenwerking en partnership met onderzoeksinstituten en universiteiten. 

kennis deling

De verspreiding van nieuwe landbouwmethodes stimuleren om de winstgevendheid van landbouwbedrijven te verbeteren met duurzamere manieren van werken. 

Door het uitwisselen van wetenschappelijk en proefondervindelijk verkregen resultaten van nieuwe teelttechnieken en de ervaringen van boeren worden de voordelen van regeneratieve landbouw met zoveel mogelijk mensen gedeeld.  

Kairos wil samenwerking en kennisdeling tussen boeren stimuleren door het organiseren van demo’s,  roadshows en lezingen door (ervarings) deskundige en andere activiteiten. 

BEWUSTZIJN VERGROTEN

Landbouwkundig de gezondheid van bodems en planten centraal stellen, beter boereninkomen volgt.  

Kairos wil samen met andere partijen regeneratieve landbouw promoten door het organiseren van bijeenkomsten met inspirerende sprekers, die nieuwe ideeën naar de agrarische wereld brengen. Het liefst in het veld door boerderijbezoeken, demonstraties van innovatieve machines en praktijkkennis uitwisseling onderling en met vakspecialisten. 

 
 
Kairos
“Iedere boer heeft een ander startpunt, niet iedereen hoeft van A naar Z. Dat vraagt om maatwerk en dus om een plan van aanpak per bedrijf op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering, stap voor stap. Kennis heeft ook een groeiproces nodig.”