wat is

regeneratieve landbouw?

Regeneratieve- of Conserverende landbouw kan worden gezien als een vorm van landbouw waarbij grondbewerking zoveel mogelijk wordt vermeden en de bodem zoveel mogelijk bedekt is met organisch materiaal. Deze vorm van grondbewerking kan vele voordelen hebben. Het kan bodemerosie verminderen, bodemleven bevorderen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid en draagkracht verbeteren en waterbergingscapaciteit van de bodem verhogen.

Maar internationale ervaringen zijn niet rechtstreeks naar de Nederlandse context te vertalen. Directzaai moet daarom ontwikkeld worden voor Nederlandse omstandigheden door op proefpercelen experimenten onder reële omstandigheden uit te voeren om de veelbelovende innovaties van regeneratieve landbouw grondig te testen.

Door het toepassen en beproeven van regeneratieve landbouw kunnen we de landbouwsector mogelijk transformeren van grote CO2 uitstoter naar een sector die CO2 juist vastlegt en transformeert in voedsel, vezels, brandstoffen en andere bio-based materialen. Een Down-to-Earth oplossing tegen de versnelde verwarming van de aarde. Een waarin de boer voor een 2e keer als grote held kan worden gezien.

 

Directzaai wordt soms beschouwd als de meest zuivere vorm van Conserverende landbouw. Bij directzaai worden gewassen direct door de stoppel of door een groenbemester gezaaid, waarbij geen grondbewerking plaatsvindt. Directzaai biedt ook voor de biologische landbouw een interessant perspectief. Naast positieve effecten op de bodemkwaliteit kunnen besparingen op kosten voor arbeid (onkruidbestrijding en grondbewerking) en mechanisatie aantrekkelijk zijn.  

 

Op het gebied van directzaai in de biologische teelt zijn er veel positieve internationale ervaringen. Deze ervaringen leveren veel kennis op die wellicht niet direct toepasbaar zijn op de Nederlandse omstandigheden maar de principes bieden wel degelijk perspectief voor de Nederlandse landbouw in de noodzaak tot verduurzaming. 

 

Granen, pompoenen, maïs, kolen, bonen en erwten zijn geschikt voor directzaai. Bij directzaai in de biologische teelt wordt er een groenbemester geteeld die wordt gerold. In deze mulch wordt vervolgens gezaaid. Een systeem met directzaai lijkt alleen mogelijk als de groenbemester voldoende onkruidonderdrukkend is. Bij directzaai moet er dus een geschikte groenbemester – hoofdgewas combinatie wordt gevonden. Een groenbemester moet de bodem snel en goed kunnen bedekken. In sommige gevallen is het ook belangrijk voldoende stikstof ter beschikking te hebben. Om aan deze eisen te voldoen is het zaaien van groenbemestermengsels vaak het beste. Daarnaast moet de groenbemester op het juiste tijdstip worden gedood en op de juiste manier. Het gewas mag geen last hebben van nadelige allelopathische effecten. De grootste uitdaging is om de groenbemester onkruidvrij te houden.  

Potentiële voordelen van Regeneratieve / Conserverende landbouw: 

Meer bodemleven

De bodemstructuur verbetert

Het organische stof gehalte in de bovenlaag neemt toe

De benutting van nutriënten in de bodem verbetert

Minder uitspoeling van nutriënten

De ziektewering van de bodem verbetert

 

De gewasopbrengst verbetert

Meer transport en infiltratie van water in de bodem

De draagkracht en berijdbaarheid van de bodem verbetert

 

Minder erosie door wind en water

Plant in Soil Kairos

Andere potentiële en interessante voordelen 

voor de Nederlandse landbouw en de agrarisch ondernemer zijn:   

Lager brandstofgebruik

Minder arbeid nodig voor grondbewerking

Een hoger bedrijfsrendement

De verwachting is dat er een stabieler systeem ontstaat. Dit systeem zou ook minder gevoelig kunnen zijn voor ziekten en plagen (Alebeek 2008).

Conserverende landbouw kan vele voordelen bieden. De combinatie met een vast rijpadensysteem (Farm Traffic System) is interessant omdat hierdoor de bodem minder verdicht wordt. Het is waarschijnlijk dat de bodem bij rijpaden èn conserverende landbouw sneller in de gewenste conditie is. 

de 7 c's

Directzaai principes - Bodemleven heeft diversiteit en energie nodig:  

CROPROTATION

GEWASROTATIE

1

COVER YOUR SOIL 365 DAYS

BODEM 365 DAGEN BEDEKT HOUDEN

2

COVER CROP COCKTAILS

GROENBEMESTERMENGELS

3

CONSERVATION AGRICULTURE

DIRECTZAAI (ZAAI ZONDER GRONDBEWERKING)

4

COMPOST

ORGANISCHE MESTSTOFFEN

5

CONTROLLED TRAFFIC FARMING

CTF

VAST RIJPADENSYSTEEM m.b.v. GPS

7

COWS/LIFESTOCK

WEIDEN/VEE

6

Biologische Mais Kneusrol Kairos
“Als je kleine veranderingen wilt aanbrengen, verander dan hoe je dingen doet.
 
Als je grote veranderingen wilt aanbrengen, verander dan hoe je dingen ziet.” 

Biologische mais groeit door een mat van wikke die werd gedood met een kneusrol.